SDH Počátky, Žižkova 583, 394 64 Počátky, telefon: 561 034 932, e-mail: hasici@pocatky.cz

www.hasici.pocatky.cz

Založení dobrovolného hasičského sboru v Počátkách

Oheň je dobrodiním pro lidstvo, ale vymkne-li se z lidské moci ­je neštěstím. Proto od nepaměti se tomuto čelilo a prováděla různá ochranná opatření. V nejstarších dobách příslušela činnost hasební cechům řemeslnickým. Když cechy zanikly, povinnost byla přenese­na na všechno občanstvo vydáním požárních řádů. Takto to bylo i v našem městě.

Myšlenka zřídit v Počátkách hasičský sbor vznikla po velkém po­žáru 15. srpna 1869, jemuž padlo za oběť předměstí zvané "Na Mo­ravě". Tehdy dvě městské stříkačky, pro neznalost řádné obsluhy, vypověděly službu a ukázalo se, že pomoc při požáru je nutno orga­nizovat.

Podnětem k založení hasičského sboru byla žádost z 1.února 1871 od kaplana Severina Kováře, který v dopise městské radě mezi jiným píše: ". .. by se co nejspíše o to postarala, zříditi dle našich poměrů a potřeb přiměřený hasičský sbor, aby takto síly pomocného rámě v od­bory řádně rozděleny a každému účinkujícímu potřebné hasičské práce i nářadí vykázány byly. Takovýto sbor dobře a rozumně vedený vyvede více užitečné pomoci, býti jen 50 schopných sil čítal, než-li sto sem tam pobíhajícího, křičícího a zevlujícího lidu. Sbor takto uspořádaný bude městu včas nebezpečí užitečnější všech jiných u nás trvajících spolků."

Městská rada žádost projednala a dopisem z 28.února 1871 činila dotaz do různých měst, kde byly hasičské sbory již utvořeny. 5. břez­na 1871 přichází odpověď z Jičína, 8. března z Písku, kde je přiložen i jejich hasičský řád, stanovy hasičského sboru a informace o mož­nosti nákupu stříkaček a materiálu. 16. března 1871 odpovídá purk­mistr města Plzně a 25. března došla odpověď z Tábora, kde nabízejí, že by z Tábora mohl jeden člen na útraty obce Počátecké ku cvičení odeslán býti.

Městská rada provádí soupis občanů k hasičské službě a přihlášeno bylo 143 občanů, kteří byli rozděleni do odborů. Rada na svém zase­dání 23.dubna 1871 schvaluje hasičský řád pro město Počátky a ná­vrh stanov pro sbor dobrovolných hasičů v Počátkách. V září 1871 činí dotaz v Táboře, zda by mohl být vyslán cvičitel. Ale k uskuteč­nění nedošlo, jak čteme v zápise: " ... z příčin nahodilých a neod­kladných mezi jiným zvláště finanční tíseň poměrně chudé obce městské ... "

Myšlenka však nezapadla a v roce 1874 znovu se jí ujímá purkmistr města Jan Brdlík ml. Nově je proveden soupis 84 občanů, ochotných podle pravidel a řádů cvičit. A znovu čteme v zápisech: "Když byly síly pojištěné, scházely ale ještě dva jiné hlavní faktory  nevyhnu­telné peníze a za druhé zas peníze na stříkačky a oblečení." Proto byla provedena městskou radou ve městě sbírka u občanů a korporací, která vynesla přes 600 zl. záložna Počátecká darovala 500 zl. a město povolilo 800 zl. a předalo stávající 3 stříkačky, z toho jedna úplně nepotřebná a rozebraná, druhé dvě starší, žebříky a bou­rací nářadí. Rozebraná stříkačka byla prodána a druhá nezpůsobilá pak vyměněna u firmy bratří Smejkalové v Čechách u Olomouce za tak zvanou zelenou.

To ovšem nestačilo a byla proto uzavřena u záložny Počátecké půjčka 1.000 zl. a zakoupena u firmy F. Kernteuter, Vídeň nová dvoukolová stříkačka s hadicemi. Tím vznikl první materiální základ ha­sičského sboru. V neděli 24.srpna 1874 se začalo první cvičení. Pro­váděl je tehdy známý hasičský cvičitel Heřman Braš s takovým úspěchem, že dne 8.listopadu 1874 bylo první veřejné cvičení s ná­sledujícím programem:

Odpoledne:

  • Cvičení sboru teoretické
  • Cvičení praktické
  • Volba velitele a jeho náměstka
  • Složení slibu městskému zastupitelstvu

Večer:

  • Koncert za spoluúčinkování ženského spolku, sboru zpěvác­kého a hudebního
  • Taneční zábava v měšťanské besedě

 

Tento den byli zvoleni také první činovníci hasičského sboru. Před­sedou podle stanov byl purkmistr města Jan Brdlík ml., velitel Leopold Brdlík ml., podvelitel Lambert Novotný, jednatel a pokladník kaplan Václav Trubl, členy výboru Vincenc Janků, Jan Tůma, Hypolit Vostrý. Tito první činovníci skládají do rukou purkmistra slib:

"Slibujeme rukou dáním, že chceme k potlačení ohně vždycky dle sil svých přispívati, dle rady purkmistra neb jeho náměstka pro dob­ro občanstva se říditi a dle stanov, pro sbor předepsaných vždycky se zachovávati."

Tímto vstupuje hasičský sbor v Počátkách do dějin. S plným od­hodláním všech členů sboru plnit myšlenku a povinnost, kterou všich­ni slíbili do rukou purkmistra. Dobrá myšlenka a povinnost nedaly na sebe dlouho čekat. Již v létě 1875 podstupuje hasičský sbor křest ohněm, když jedné noci volala hasičská trubka na dvě místa a to do Žirovnice a Horních Dubenek, kde na obou místech členové sboru plnili svoji povinnost. Během roku vyjel sbor do okolních obcí několikrát a platně zasáhl. Zápis také říká: "Nejvážnější okamžik byl pro sbor den aneb noc dušičková, kde o pravé půlnoci vyburco­váni ze sna, že oheň jako zhouba majetku zuří v samém městě opět "Na Moravě" u Volavků a Pšeničků. A zde se teprve ukázalo, co může vykonati a co vykoná spolek, jenž je řízen jednou vůlí a vládne spolu s výtečnými stroji."

Mimo zásahu u požáru v r. 1875 provedl sbor, řadu cvičení na růz­né objekty ve městě.

V lednu 1875 rezignuje Leopold Brdlík ml. na funkci velitele a místo něho je zvolen Jan Portl, který tuto funkci končí zase v roce 1885. Sbor se zúčastnil deputacemi při založení sboru 11.červen­ce 1875 v Pelhřimově a poté v Kamenici nad Lipou. Dne 5.září se konal sjezd, jako první, jihočeských hasičů v Jindřichově Hradci, kde byli přítomni i zástupci sboru. V roce 1877 se zúčastňují delegáti při založení sboru 22.července v Žirovnici a 28.října téhož roku pak v Horní Cerekvi.

Dne 22.srpna 1880 se konala v Jindřichově Hradci přípravná schůze k utvoření župní jednoty, jíž se zúčastnilo 13 zástupců našeho sboru. Počátecký sbor schválil 8.prosince téhož roku přistoupení k Jindři­chohradecké župě. První volby župních funkcionářů byly 15.srpna 1882. Zástupcem sboru byl zvolen J. A. Jindra, který byl později zvo­len místopředsedou této župy. Roku 1884, v němž sbor oslavuje 10 let trvání, se koná ve dnech 5. a 6.července v Počátkách II. sjezd župy jindřichohradecké, spojený se sborovou slavností za účasti 10 hasič­ských sborů z okolních měst.

Slavnostní pořádek oslav:

V sobotu večer - pochodňový průvod městem s vojenskou hudbou a koncertem v hostinci u p. Janouška.

V neděli - Vítání hostů, průvod na služby Boží. V 11 hodin župní valná hromada, kterou řídil dr. Naxera. Odpoledne ve 14 hodin veřejné cvičení na náměstí a defilé. Průvod do lázní sv. Kateřiny a koncert. Večer ples v hostinci p. Janouška, kde účinkovala opět vo­jenská hudba z Jindřichova Hradce.

V roce 1885 slavil své desetiletí sbor Pelhřimovský, kde se zú­častnilo oslav 8 členů našeho sboru.

Po odchodu Jana Portla v roce 1886 byl zvolen velitelem sboru J. A. Jindra.

V roce 1887 se zúčastnilo 12 členů župního sjezdu spojeného s oslavou 10 let sboru v Horní Cerekvi.

11.září pak bylo 24 členů ve Ctiboři při zkoušení a svěcení stříkač­ky a 30.října zase 21 členů při zkoušení stříkačky v Rymberku. Nelze ani pominout, že 3.listopadu 1887 bylo 15 členů přítomno otevření českomoravské příčné dráhy na nádraží Počátky-Žirovnice.

Ve dnech 15.-16.srpna 1891 se koná v Praze sjezd českoslovan­ského hasičstva s jubilejní výstavou, jehož se zúčastnilo 16 členů sboru.

Dvacetileté trvání sboru v roce 1894 oslavil sbor 14.září odpoledne veřejným cvičením a večer slavnostní schůzí, na které přednášel  J. A. Jindra o dějinách sboru za 20 let.

III. sjezdu českého hasičstva a národopisné výstavy českoslovanské v srpnu 1895 v Praze se zúčastnilo 8 členů sboru. Na výstavě měl Počátecký sbor svoji hasičskou expozici prací členů V. Vránka, F. Šedivého a F. Kadaníka, za něž sbor obdržel medaili král. města Prahy.

Koncem roku 1895 odchází z Počátek do Kamenice nad Lipou ve­litel sboru J. A. Jindra, kde je jmenován ředitelem školy. Roku 1896 je zvolen velitelem František Povolný. 7.března 1897 zemřel purk­mistr a starosta sboru Jan Brdlík, zakládající člen. Pohřbu se zúčastnilo místní i okolní hasičstvo.

Zemský činovník J. A. Jindra vede pobočný běh Zemské hasičské školy 3.-10.září 1899 v Jindřichově Hradci, na kterém jsou z Počátek přítomni B. Kremlička, Fr. Šedivý a Dom. Barthel. Župní jednota Jindřichohradecká pořádá 27.července 1902 župní sjezd v Počátkách spojený se slavnostní schůzí, odpoledne veřejným cvičením a ukon­čený taneční zábavou. Na sjezdu přednášeli předseda župy Jos. Hol­če a J. A. Jindra a další činovníci župy. Této schůze bylo přítomno svými zástupci celkem 15 sborů.

V roce 1904 oslavil sbor v Počátkách 30 let trvání. Dopoledne se konala slavnostní schůze, na které členové sboru obdrželi diplomy za 25 a 30 let členství ve sboru. Odpoledne pak bylo provedeno cvičení. Po skončení cvičení byl sbor fotografován.

V roce 1908, a sice 16.června, zemřel J. A. Jindra, dlouholetý ve­litel Počáteckého sboru, zemský hasičský dozorce a pokladník ZÚHJ.

   Pohřbu V Českých Budějovicích se zúčastnili ve velkém počtu zástup­ci sboru z Počátek.

V roce 1910 je v soudním okrese Počátky založena hasičská župa Počátecká Č. 138. Činovníci z Počátek jsou zvoleni do vedení župy. V roce 1912 je zvolen velitelem sboru Jar. Pšenička. Sbor připravuje oslavy 40 let trvání sboru v roce 1914 společně s župou Počáteckou. Měla být odhalena pamětní deska J. A. Jindrovi na domě, kde byd­lel. Byl vydán i památník. Žel vypukla pak v roce 1914 první svě­tová válka a oslavy se již nekonaly.

K menší oslavě došlo v srpnu 1915, kdy bylo provedeno odhalení pamětní desky J. A. Jindrovi zemským dozorcem V. Hankem z Jindřichova Hradce. Na pamětní desce čteme:

"Zde žil Jak. AI. Jindra

Buditel českého dobrovolného hasičstva."

*1853                                 + 1908

První světová válka narušila i činnost sboru. Ve sboru se tvoří dopravní kolona Č. K. a tato kolona dopravila během války na 180 po­vozech 2.484 raněných vojáků z nádraží do zdejší nemocnice. Z války se nevrátili členové Bartoš, Chlouba, Pejcl a Vránek.

28.října 1918 - svobodná republika a znovu se rozvíjí činnost ve sboru. Valnou hromadou v roce 1919 byli zvoleni: Jan Barthel starostou sboru, Jar. Pšenička velitelem, Dominik Barthel, Konrád Krem­lička, Lambert Kožíšek, Valentin Pokorný a Josef Hejda za členy výboru.

V roce 1921 je konán župní sjezd v Počátkách za účasti 180 členů a byl přítomen dozorce V. Hanek. V červnu 1923 koná českosloven­ské hasičstvo svůj první sjezd v Praze s výstavou. Sbor vystavoval svoje archivní památky. Sjezdu se zúčastnilo 16 členů sboru.

Píše se rok 1924. Sbor oslavil 50 let činnosti. Přes 200 hasičů po­chodovalo v průvodu městem na náměstí, kde zemský dozorce V. Ha­nek zhodnotil práci sboru za 50 let. Historii sboru přednesl br. Chle­bec. U desky J. A. Jindry byl vzdán hold tomuto význačnému pracov­níku. Odpoledne provedly sbory Počátky, Vlčetín a Žirovnice cvičení a oslava byla zakončena veselicí v sále hotelu "Modrá hvězda".

V roce 1925 byl zvolen velitelem sboru Jan Francán. V roce 1927 byla velkou událostí ve městě zkouška se stříkačkou s elektrickým motorem, která byla předělána z ruční nákladem 16.000 Kč. Členové sboru se zúčastnili v červenci 1927 župního sjezdu v Horní Cerekvi, kde bylo oslaveno 50 let sboru. Stejně tak v Žirovnici, při nichž se provádělo společné cvičení sborů. V roce 1928 byl zvolen velitelem sboru Alois Povolný. Téhož roku se zúčastnilo sjezdu Slovanského hasičstva v Praze 15 členů sboru. V roce 1929 se uskutečnilo slavnostní předání nové motorové stříkačky zn. "EBRT", se kterou bylo ihned provedeno cvičení.

Rok 1934 je rokem oslav 60 let trvání sboru. V před večer byla v so­kolovně uvedena divadelní hra místních ochotníků "Fidlovačka". V neděli 8.července byl uskutečněn průvod k domu s pamětní des­kou na J. A. Jindry, kde měl proslov krajský náčelník Č. Kohoušek. Potom hovořil na náměstí náměstek starosty ČZHJ Jan Keš. Bylo vy­znamenáno 8 členů. Ukázkou postupu hasičské techniky ve sboru bylo dopoledne ukončeno. Odpoledne prošel průvod městem do leto­viska "Valcha". Sbory Častrov, Počátky, Vlčetín a Žirovnice provedly ukázky cvičení a na závěr byla uspořádána veselice.

V roce 1935 je do sboru zaváděno cvičení podle "Rukojeti branné výchovy". Ve sborech je volen branný referent a jejich školení pro­vádí kpt. Brázda. Provádí se školení velitelů CPO. Práce sboru se za­měřuje na celostátní zájem, společnou obranu republiky. Člen A. Tůma se zúčastnil kurzu proti plynové obrany v Příbrami a provádí výcvik členů. Sbor se zúčastnil oslav v Žirovnici a Horní Cerekvi u příleži­tosti oslav 60 let trvání sborů. To bylo v roce 1937. 29.března 1938 zemřel ve věku 89 let zakládající člen sboru Konstantin Francán. Již tehdy byla jeho rakev vezena na hasičské motorové stříkačce.

Mezinárodní situace se přiostřuje. Prožívali jsme měsíce nejistoty - 24.září 1938 mobilizace armády a pak potupný Mnichov. Přišel i 15.březen 1939 - okupace naší zbylé republiky na dlouhých 6 let. Ve sboru nařízeno schválit nové stanovy. Přednášené zprávy musely být písemně. Činnost se proto omezuje. Jsou konány nařízené noční hlídky CPO spolu s občany. Nařízení se plní jen v nejnutnějších pří­padech k udržení činnosti sboru. Mosazné šroubení u hadic bylo vy­měněno za hliníkové. Roku 1941 umírá František Lehejček, starosta sboru, v roce 1943 další úmrtí ve sboru - velitel Alois Povolný. Do této funkce byl zvolen František Koukal. V roce 1944 se oslavy 70 let trvání sboru neuskutečnily pro válečné události.

V roce 1945 je ve městě posádka SS. Na udání velitel SS zabavuje veškerý benzin sboru a zatajené zásoby. Po projednání tohoto opatře­ní u krajského požárního velitele byl benzin vrácen a velitel SS vy­měněn. Přišel 9.květen, kdy i naše město bylo jedním z těch, která uvítala slavnou Rudou armádu. Činnost sboru se znovu rozvíjí a v led­nu 1946 je zvolen nový výbor v tomto složení: Lambert Kožíšek, sta­rosta, Rudolf Hron, velitel, Fr. Barták, Ant. Kačer, Jan Kopřiva, La­dislav Vítků, Jan Kukla, Václav Ježek a Jindřich Kos jako členové výboru.

Členové sboru se zúčastňují v roce 1947 cvičení v Horní Cerekvi při oslavách 70 let trvání sboru, které se konalo jako poslední spo­lečné cvičení v rámci druhého obvodu Počáteckého. Další cvičení je pak konáno v Žirovnici jako součást oslav 70 let trvání sboru v Ži­rovnici a zúčastnily se ho sbory z Horní Cerekve, Počátek a Žirov­nice. V roce 1949 se ruší obvody a vše je sloučeno do OHJ v Kame­nici nad Lipou.

Řízení hasičských sborů převzalo v roce 1951 ministerstvo vnitra. Název hasičský sbor se mění na Místní jednotu čs. svazu hasičstva. Místo funkce starosty je volen předseda. Zavádí se stejnokroj barvy khaki, který se za několik roků mění na barvu modrou. Oslovení hasič je měněno na požárník. V roce 1954 se pak název Hasičská jed­nota mění na Čs. svaz požární ochrany.

V roce 1952 jsou do sborů zavedeny soutěže požárních družstev v okrsku, okrese, kraji a celostátní kolo. Sbor se do této výcvikové akce zapojil a v roce 1953 provedl za účasti 3 sborů soutěž v okrsku.

Pak dochází ke změnám funkcionářů a sice v roce 1953 byl zvolen za velitele sboru Ladislav Vítků a po roce nový velitel sboru Franti­šek Fuka. V roce 1954 zemřel také předseda sboru Rudolf Hron a na jeho místo byl zvolen František Janků. Byla provedena okrsková sou­těž za účasti 3 sborů.

V roce 1956 bylo sestaveno družstvo žáků, které hned v začátku pod vedením Jana Tománka dociluje velmi dobrých výsledků a již v roce 1958 získalo v okresním kole první místo a na táboře u zámku Červená Lhota získávají členové družstva J. Boška, Fr. Holý, Jan Kříž, Miroslav ŠtefI, Karel Rudišar, Vilém Ryšavý, Fr. Koňak, Jar. Prokop, St. Tlučhoř, Miroslav Seifert a Jiří Schraml odznak "Mladý požár­ník."

V roce 1958 se volí nový velitel sboru a sice Jan Tománek. Členka sboru Marie Holá pomáhá v roce 1958 utvořit i družstvo žen. Nová členka - učitelka Marie Drdlová - sestavila družstvo žákyň ze ZDŠ a družstvo žáků z dětského domova a mimo svůj výcvik se věnuje ještě výcviku obou těchto družstev. A výsledky se dostavují. Obě tato družstva při MDD získávají již v roce 1961 odznak "Mladý po­žárník". V okresním kole ve Starém Bříšti získaly žákyně v roce 1963 3.místo. V jednotlivcích pak Marie Kožichová zlatou medaili a J. Bouzková bronzovou. V krajském kole žáků v Tučapech získává žá­kyně M. Kožichová v jednotlivcích bronzovou medaili.

A naše ženy? Již v roce 1959, tedy rok po ustavení družstev žen, umístilo se 1.družstvo žen vedené Marií Drdlovou v okresním kole soutěže v Počátkách na prvním místě a druhé družstvo, vedené Marií Jonákovou, se umisťuje na druhém místě. Ženy zasahují spolu s muži i u požárů. Čteme o tom i v časopise "Nástup" o požáru 17.září 1959 v Polesí: "Všem ženám v okrese bychom mohli dát za příklad účinnou pomoc členek sboru z Počátek - ať to byla s. Marie Holá či sestry Křížovy, Vilma Ryšavá či Marie Hornerová nebo s. Janíková, prostě všechny bez rozdílu."

V celostátní soutěži v roce 1963 se počátecké ženy probojovaly do krajského kola v Soběslavi, kde získaly 3.místo v Jihočeském kraji. I v přeboru jednotlivců získávají Anežka Křížová, Marie Drd­lová a Marie Chmeňová zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. 28. června 1964 při otevření nové požární zbrojnice v Kamenici nad Lipou provádějí ženy z Počátek samostatný požární útok - skok do plachty a skluz v záchranné plachtě z oken věže tamního zámku. Byla jen škoda, že postupně rodinné a mateřské povinnosti již nedovolily ženám plně se věnovat této práci.

Velkého triumfu se podařilo počáteckým požárníkům dosáhnout ve dnech 27. a 28.července 1959 při oslavách 85.výročí založení sboru. Do okresní soutěže, která probíhala jako součást těchto oslav, se kvalifikovala všechna družstva podle kategorií. Žáci získali 1. a 2.místo, ženy pak 1. a 2.místo a muži druhé místo. Na závěr oslav bylo provedeno aplikační cvičení na náměstí. Další okresní kolo v roce 1961 v Počátkách, na kterém jsou ženy druhé a muži třetí, bylo dobrou propagací práce požárníků.

I v dalších letech získávají družstva z Počátek dobrá umístění, o čemž svědčí řada medailí a diplomů.

Den požárníků v Praze v roce 1964, u příležitosti oslav 100 let po­žární ochrany, byl cílem zájezdu požárníků z Počátek, aby zhlédli i uspořádanou výstavu požární techniky.

V roce 1964 slaví požární sbor v Počátkách 90 let trvání sboru. Na nedělní dopoledne byla svolána slavnostní schůze, kde mimo jiný program bylo 15 členům uděleno vyznamenání "Za příkladnou prá­ci". Odpoledne se pak všichni zúčastnili oslavy otevření nové zbroj­nice v Horním Vilímči, kde vystupovala při aplikačním cvičení druž­stva žen a mužů z Počátek a muži z Kamenice nad Lipou.

V průběhu těchto aktivních let došlo ke změnám ve funkcích. V roce 1963 byl zvolen do funkce předsedy jednoty František Plešinger, aby dosavadní .předseda František Janků mohl převzít agendu jednatele. V roce 1969 pak uvolňuje místo předsedy s. František Plešinger a na jeho místo je zvolen Josef Chmeňa. V témže roce byl současně zvo­len do funkce velitele sboru Karel Holý.

Po schválené federaci státu v roce 1968 přináší rok 1969 změny ve státoprávním zřízení. Také v ČSPO dochází ke změnám. Je zvolen český a slovenský výbor a k tomu ústřední výbor. Název místní jed­nota ČSPO se mění na místní požární sbor. V roce 1971 se zúčastnila delegace na oslavách 100 let požárního sboru v Pacově.

V roce 1972 bylo uspořádáno v Počátkách okresní kolo soutěže po­žárních družstev. Ze 16 zúčastněných družstev obsadili muži z Po­čátek 2. místo. Ženy se soutěže nezúčastnily. V tomto roce byl také do čela MPS ČSPO v Počátkách zvolen s. Jan Tománek.

Na národní kolo soutěže požárních družstev v roce 1972 v Pardu­bicích odjelo auto DV 8, Praga RN s členy komisí a zúčastnilo se pře­hlídky bojové techniky.

Okresní výbor SPO spolu s OIPO uspořádal v Počátkách ve dnech 27.-28.dubna 1973 velitelský den za účasti 130 velitelů požárních sborů z okresu. Bylo provedeno školení teoretické i praktické a před­vedena nejnovější technika VPÚ Pelhřimov. Ve dnech 9.-10.června 1973 proběhlo v Počátkách okresní kolo soutěže žactva. Starší žáci získali 2. místo, mladší pak místo čtvrté. 16.června 1973 se družstvo mužů zúčastnilo oslav 100 let trvání požárního sboru v Humpolci, kde se toto družstvo mužů umístilo v okresní soutěži na 1. místě. Václav Kříž si dovezl dokonce 1. místo ze soutěže jednotlivců. Dřívější dobrý zvuk o práci počáteckých požárníků se tedy vrací.

Oslavy stoletých narozenin v roce 1974 měly slavnostní ráz. Byly zahájeny v sobotu výstavou „100 let hasičského sboru v Počátkách“ za přítomnosti delegace, kterou vedl předseda ÚV SPO Karel Navrátil, dále jejími členy byli předseda KV SPO František Novák, předseda OV SPO Josef Marousek a náčelník Okresní inspekce požární ochrany František Vostarek. Po prohlídce výstavy následovala slavnostní schůze, na které byl sboru předán diplom a medaile „Za zásluhy“. V neděli dopoledne se konal průvod městem takřka 700 požárníků, následovala soutěž požárních družstev a aplikační cvičení s nejnovější technikou na náměstí. Večer se konalo divadelní představení.

Hasičská technika přibývala a proto se začalo uvažovat o výstavbě nové hasičské zbrojnice. Tato stavba byla národním výborem zařazena do akce“Z“ jako svépomocná stavba. Práce byly zahájeny v roce 1976 výkopem základů, který provedli členové hasičského sboru. Postupně se prací na stavbě zúčastňovali další občané – brigádníci a řemeslníci na odborné práce. Novostavba požární zbrojnice byla dokončena v roce 1978 a její hodnota byla 1.754.000,- Kčs. Součástí zbrojnice jsou prostorné garáže, dílna, sklad, šatna, umývárna, věž na sušení hadic, klubovna, kancelář a třípokojový byt s příslušenstvím pro správce. Na stavbě odpracovali členové sboru zdarma 4500 hodin, ostatní občané 3000 hodin, stavební skupina důchodců 18000 hodin. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 1979.

V roce 1981 byl do funkce předsedy zvolen František Syrovátka na místo Josefa Chmeňi.

Dalším významným rokem byl rok 1983 kdy byl sboru za nezištnou a obětavou práci uděleno ocenění ÚV SPO „Čestného praporu SPO“. Tento byl předán sboru na slavnostní schůzi členem předsednictva ÚV SPO Milanem Paličkou.

Oslava 110 výročí byla také zahájena výstavou a slavnostní schůzí, na které předala členka FV SPO Blažena Tušlová „Čestného uznání federálního výboru SPO“. V neděli se konal soutěž a aplikační cvičení na náměstí.

Osmdesátá a devadesátá léta dvacátého století jsou bohatá na činnost soutěžních družstev žáků, dorostenců i mužů. Družstva žáků, dorostenců a dorostenek se stále častěji prosazují na okresních kolech soutěží v požárním sportu a následně zaznamenávají úspěchy v krajských kolech a dorostenci pak i v kole celorepublikovém.

Oslavy 120 let založení sboru byly poznamenány úmrtím našeho dlouholetého člena pana Jana Tománka, který nás opustil právě ve dnech oslav. Aplikační cvičení na náměstí bylo věnováno k uctění jeho památky.